Tak
Nie
Obowiązek informacyjny na stronie ws aktywacji
 1. Administratorem Twoich danych osobowych (z zastrzeżeniem wskazanego poniżej wyjątku) będzie Stock Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin (dalej jako "Stock Polska" lub "my"). Stock Polska dba o Twoje dane osobowe, przetwarza je ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ("RODO").
 2. Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie dokonania rozliczeń podatkowych i rachunkowych w związku z wydaniem Nagród będzie The Digitals sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa („Organizator”).
 3. Stock Polska będzie przetwarzać Twoje dane w następujących celach:
  1. realizacji Konkursu aż do momentu rozpoczęcia rozstrzygania Konkursu na podstawie zgody, której udzieliłeś przez okres do rozpoczęcia rozstrzygania Konkursu;
  2. rozstrzygnięcia Konkursu, wyłonienia finalistów, a następnie zwycięzców i przeprowadzenia rozdania nagród na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez okres od rozpoczęcia rozstrzygania i następnie rozdania nagród;
  3. rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Konkursu na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez 3 lata od zakończenia Konkursu;
  4. marketingowych, na podstawie zgody, której udzieliłeś, przez 1 rok, jednak nie dłużej niż do cofnięcia zgody.
 4. Organizator będzie przetwarzał Twoje dane w następujących celach:
  1. w przypadku wygranej w Konkursie i otrzymania nagrody w celach podatkowych i rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o rachunkowości przez okres wymagany przez te przepisy.
 5. Masz prawo do żądania od Stock Polska:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii;
  2. kopii danych osobowych, które nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie;
  3. sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są nieaktualnie, niekompletne lub nieprawidłowe;
  4. usunięcia Twoich danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO;
  5. ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO.
 6. Masz również prawo do:
  1. wniesienia do Stock Polska sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania na tej podstawie;
  2. wniesienia do Stock Polska sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Stock Polska, w tym profilowania;
  3. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość na adres GDPR@stockspirits.com lub drogą pisemną na adres Stock Polska sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin, z dopiskiem „Dział Prawny”.
 8. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ; Infolinia: 606-950-000.
 9. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom tj.:
  1. kancelariom prawnym;
  2. Poczcie Polskiej oraz innym operatorom pocztowym lub firmom kurierskim;
  3. a także podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie Stock Polska (za wyjątkiem ww. zakresu, w którym administratorem Twoich danych osobowych jest Organizator):
   • agencji reklamowej organizującej konkurs: The Digitals sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa.
 10. Zawsze zawieramy umowy z podmiotami przetwarzającymi. Przetwarzają one dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie.
 11. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: iod@thedigitals.pl.
 12. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazywane firmie software'owej obsługującej Stronę konkursową: ASAP Studio Anna Parzychowska z siedzibą w Białymstoku, działającej na zlecenie agencji reklamowej organizującej Konkurs, wskazanej powyżej. Organizator zawarł ze wskazaną firmą software’ową umowę, na mocy której na tę firmę zostały nałożone te same obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych jak w umowie pomiędzy Stock Polska Sp. z o.o. a Organizatorem.